ระบบประเมินผลปฏิบัติราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


พัฒนาและออกแบบระบบโดย ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี ร่วมกับ นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี